top of page

Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie – edycja 2021” zakończone

 

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”, np. Zadanie jest dofinansowane z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Przy współudziale środków z dofinansowania uzyskanych zgodnie z umową nr WFOŚ/D/III-2/7136/2021/AZBEST-2021, gdzie koszt kwalifikowany zadania wyniósł 4104 zł uzyskano dotację na poziomie 40% tj. w wysokości 1708 zł w roku 2021, dzięki czemu
udało się unieszkodliwić wyroby zawierające azbest z 3 nieruchomości o wadze 7,12 Mg tego rakotwórczego odpadu.
Ilość usuniętego azbestu przy wsparciu finansowym NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ostatnich dziewięciu latach wyniosła 241,5 Mg.

aktualizacja: 07.12.2021

 

Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie – edycja 2020” zakończone

 

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”. Przy współudziale środków z dofinansowania uzyskanych zgodnie z umową nr WFOŚ/D/III-2/4512/2020/AZBEST-2020, gdzie koszt kwalifikowany zadania wyniósł 450 zł uzyskano dotację na poziomie 40% tj. w wysokości 180  zł w roku 2020, dzięki czemu  udało się unieszkodliwić  wyroby zawierające azbest z 1 nieruchomości o wadze 1,5 Mg tego rakotwórczego odpadu.

Ilość usuniętego azbestu przy wsparciu finansowym NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ostatnich 8-miu latach wyniosła 234,5 Mg.

 

 

 

aktualizacja: 27.11.2020

Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie – edycja 2019” zakończone

Zakończyła się zeszłoroczna edycja konkursu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie dofinansowana w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Przy współudziale środków z dofinansowania w wysokości 4 298,40 zł w latach 2019 – 2020  udało się usunąć wyroby zawierające azbest z 5 nieruchomości i unieszkodliwić łącznie 18,5 Mg tego rakotwórczego odpadu.

Ilość usuniętego azbestu przy wsparciu finansowym NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w ostatnich 7-miu latach wyniosła 215,96 Mg.

 

aktualizacja: 28.10.2020

 

 

 

 

Zadanie „Czyste Powietrze Cedry Wielkie 2018”   

dla zabudowy wielorodzinnej zakończone

 

Informujemy, iż we wrześniu br. zakończyła się realizacja zadania pn. „Czyste Powietrze Cedry Wielkie 2018” dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki dofinansowaniu wymienić kotły opalane węglem w mieszkaniach  mogły 2 rodziny zamieszkujące naszą gminę. W obu przypadkach zamontowane  zostały pieca gazowe. Całkowity koszt kwalifikowany zadania opiewał na kwotę 30 231,49 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 7 557,87 zł oraz 2 000 zł z budżetu gminy. Pozostałe koszty stanowiły udział własny mieszkańców. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udało się zredukować zawartość pyłów ogólnych o 0,2 Mg/rok, SO2 o 0,096 Mg/rok, NOx o 0,004 Mg/rok, CO o 0,448 Mg/rok i CO2 o 9,312 Mg/rok co w emisji równoważnej daje 0,912 Mg/rok.

aktualizacja: 04.10.2019

Zadanie „Czyste Powietrze Cedry Wielkie 2017”  zakończone

 

Informujemy, iż we wrześniu br. zakończyła się realizacja zadania pn. „Czyste Powietrze Cedry Wielkie 2017” dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki dofinansowaniu wymienić kotły opalane węglem w budynkach mieszkalnych mogło 13 rodzin zamieszkujących naszą gminę. W 9 budynkach zamontowane zostały pieca gazowe natomiast w 4, piece opalane biomasą. Całkowity koszt kwalifikowany zadania opiewał na kwotę 175 574,68 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosło 43 010,71 zł oraz 13 000 zł z budżetu gminy. Pozostałe koszty stanowiły udział własny mieszkańców. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udało się zredukować zawartość pyłów ogólnych o 1,139 Mg/rok, SO2 o 0,549 Mg/rok, NOx o 0,005 Mg/rok, CO o 2,643 Mg/rok i CO2 o 69,829 Mg/rok co w emisji równoważnej daje 5,188 Mg/rok.

aktualizacja: 10.10.2018

 

Spotkanie informacyjne w sprawie Programu

Czyste Powietrze

W ramach zaplanowanego cyklu spotkań promujących nowy program, pt. „Czyste Powietrze”, mający doprowadzić do poprawy jakości powietrza, w dniu 17.09.2018 r. w siedzibie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami naszej gminy. Na wstępie, prowadzący wykład i późniejszą dyskusję pracownik Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawił problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Następnie omówił zasady Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawił sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. W trakcie dyskusji, zgromadzeni mieszkańcy zadawali liczne pytania, na które prowadzący starał się rzeczowo i wyczerpująco odpowiadać.

aktualizacja: 25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie – edycja 2017” zakończone

 

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie dofinansowana w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 11.289,14 zł w bieżącym roku udało się usunąć wyroby zawierające azbest z 13 nieruchomości i unieszkodliwić łącznie 39,22 Mg tego rakotwórczego odpadu. Ilość usuniętego azbestu przy wsparciu finansowym WFOŚ i GW w ostatnich 6-ciu latach prezentuje poniższa tabela.

aktualizacja: 22.11.2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie. Edycja 2017

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku Gmina Cedry Wielkie złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, o dofinansowanie zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Wniosek zakwalifikowany został do dofinansowania w formie dotacji, a wysokość dofinansowania ustalono na poziomie do 75% kosztu kwalifikowanego. W dniu 13 września 2017 r. Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie - edycja 2017”. Łączny koszt kwalifikowany zadania wynosi 17 317,00 zł z czego 75% tj. 12 980,00 zł pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach projektu unieszkodliwione zostanie ok. 36,329 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z 17 nieruchomości z terenu gminy Cedry Wielkie. Wykonawcą prac jest spółka Eco-Pol Sp. z o.o. z Pruszcza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Zakończenie prac przewidziane jest na dzień 30 września br. Inicjatywa ma na celu wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Cedry Wielkie planujących wymianę poszycia dachowego z eternitu w roku 2018, do składania wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na bieżąco w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 692 20 37 lub 58 683 61 64 wew. 37.

aktualizacja: 21.09.2017

Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Cedry Wielkie przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Edycja 2016

24.08.2016 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie - edycja 2016”. Łączny koszt kwalifikowany projektu wyniósł 16 601,07 zł z czego aż 85 % tj. 14 110,91 zł pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast reszta pochodziła ze środków budżetu gminy. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Unieszkodliwione zostało łącznie 19,34 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 5 nieruchomości z terenu gminy Cedry Wielkie. Projekt miał na celu usunięcie materiałów azbestowych a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

aktualizacja: 08.11.2016

 

Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Cedry Wielkie przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Edycja 2015

 

20.08.2015 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie - edycja 2015”. Łączny koszt kwalifikowany projektu wyniósł 12 964,48 zł z czego aż 85 % tj. 11 019,00 zł pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast reszta pochodziła ze środków budżetu gminy. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Unieszkodliwione zostało łącznie 17,58 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 7 nieruchomości z terenu gminy Cedry Wielkie. Projekt miał na celu usunięcie materiałów azbestowych a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

aktualizacja: 12.11.2015

 

Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Cedry Wielkie przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Edycja 2014

 

30.07.2014 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę o udzielenie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie - edycja 2014”. Łączny koszt kwalifikowany projektu wyniósł 61 944,00 zł z czego aż 97 % tj. 60 084,00 zł pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast reszta pochodziła ze środków budżetu gminy. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Unieszkodliwione zostało łącznie 79,09 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z 7 nieruchomości z terenu gminy Cedry Wielkie. Projekt miał na celu usunięcie materiałów azbestowych a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

aktualizacja: 31.10.2014

 

Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Cedry Wielkie przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Edycja 2013

W lipcu br. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cedry Wielkie – edycja 2013”. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 20518,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 30712,00 zł środków kwalifikowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, z czego 70% pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Unieszkodliwione zostało 38,39 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z jedenastu gospodarstw domowych z terenu Gminy. Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Poniżej linki:

www.wfosigw-gda.pl - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.nfosigw.gov.pl  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Cedry Wielkie przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. Edycja 2012

 

W lipcu br. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Cedry Wielkie”. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 4144,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 5920,00 zł środków kwalifikowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, z czego 70% pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Unieszkodliwione zostało 3,8 Mg odpadów zawierających azbest pochodzących z dwóch gospodarstw domowych z terenu Gminy. Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

 

Poniżej linki:

www.wfosigw-gda.pl - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

www.nfosigw.gov.pl  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie”

 

W dniu 16.04.2010 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie”. Kwota udzielonej pożyczki to 1 300 000,00 zł. Przedmiotem projektu jest budowa 14,35 km kanalizacji sanitarnej oraz montaż 5 pompowni w miejscowościach Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie. W wyniku realizacji projektu 1178 osób podłączonych zostanie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zwiększy się skanalizowanie gminy do 57% oraz dociążona zostanie zmodernizowana oczyszczalnia pracująca obecnie jedynie w 38%. Celem inwestycji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy, poprawa konkurencyjności, spójności społecznej i dostępności przestrzennej.

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie”

 

W dniu 30.09.2011 r. Gmina Cedry Wielkie podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedry Wielkie”. Kwota uzyskanej dotacji to 3 026,00 zł z czego 1 513,00 zł pochodzi ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innym niż komunalne. Część III - usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 1 513,00 zł  ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt projektu wyniósł 4 324,32 zł z czego 70% pochodziło z dotacji. Unieszkodliwione zostało 2,46 Mg odpadów zawierających azbest. Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

 

bottom of page